ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΩΝ ΤΗΣ 1ης & 2ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ